Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Naast de wettelijke garantierechten van de koper jegens de verkoper - en zonder deze rechten te beperken - garandeert Alecto. de koper het volgende voor nieuwe apparatuur:

Duur en aanvang van de garantie
1. De garantietermijn bedraagt:
a.) 24 maanden voor apparatuur die volgens de voorschriften is gebruikt. 
b.) 12 maanden voor meegeleverde accu's en oplaadbare batterijen.


2. De garantietermijn begint op de leverdatum van het apparaat, die op de aankoopnota is vermeld.

De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie.

II. Garantievoorwaarden
1. Het apparaat moet bij de geautoriseerde vakhandel of bij direct bij Alecto zijn gekocht in een EU-land.
2. Als bewijs van ingangsdatum garantie dient ten alle tijden de aankoopbon ( geen handgeschreven!) te  worden overlegd.

III. Inhoud en omvang van de garantie
1. Gebreken worden binnen de onder I.1 vermelde termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de betreffende onderdelen te vervangen. De hieruit voortvloeiende kosten (transportkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van Alecto. Vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van Alecto.
2. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Alecto, tenzij de door alecto geautoriseerde en met de werkzaamheden belaste technicus met opzet of grof nalatig heeft gehandeld.
3. De garantie omvat niet de levering van verbruiksgoederen en toebehoren.

IV. Beperking van de garantie
Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van:
1. onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding.
2. onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.
3. externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.
4. Gebruik van lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen
5. reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door personen of organisaties die niet door Alecto voor deze werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd.
6. gebruik van niet-originele onderdelen.
7. onderdelen die afhankelijk van de aard en intensiteit van het gebruik slijten.
8. stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen.
9. het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.
10. Onjuist transport zonder geschikte verpakking
11. Indien apparaat niet vergezeld wordt van aankoopbon.

V. Gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming.